Regulamin konkursu Skuteczne piękno

 

 

                                                 Regulamin konkursu promocyjnego „Skuteczne piękno”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Skuteczne piękno” (zwanego dalej ”Konkursem”) jest Pallad Media SC, ul. Romanowicza 2/412, 30-702 Kraków, Polska (zwanej dalej Organizatorem), oraz Olissima Ola Pietrucka, ul. Mroczna 7/43, 01-456 Warszawa (zwanej dalej Partnerem), a celem konkursu jest promocja wśród konsumentów (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) portalu marketing-news.pl należącego do Organizatora i galerii internetowej Galeria Olissima olissimart.com należącej do Partnera Konkursu firmy Olissima Ola Pietrucka, ul. Mroczna 7/43, 01-456 Warszawa, Polska.

2. Konkurs trwać będzie od  dnia 07.12.2012 r. do dnia 28.12.2012 r. (godz. 17.00)

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 31.12.2012 r. na:
3.1 stronie internetowej Organizatora pod adresem marketing-news.pl/olissima
3.2  stronie internetowej Partnera https://www.olissimart.com/konkursy,d32.html
3.3. na profilu Organizatora na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/marketingprzykawie
3.4. na profilu Partnera na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pages/Galeria-Olissima

4. Konkurs prowadzony jest  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która od dnia 07.12.2012 r. do dnia 28.12.2012 r. spełni warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

6. Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem konkursu. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet i indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik bierze udział w Konkursie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane zgłoszenia.

8. Organizator może w trakcie Konkursu zmienić treść niniejszego Regulaminu, w szczególności zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu, termin przyznania nagród i ich wydania, sposób ich wydania, z wyłączeniem jednak zmian, które pozbawiają lub mogłyby pozbawić Uczestnika uzyskanego prawa do nagrody. W przypadku zmian wszyscy Uczestnicy Konkursu którzy zostali skutecznie zarejestrowani zostaną powiadomieni o tych zmianach na adresy mailowe podane w formularzu rejestracyjnym.

9. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
1) Uczestnik - oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie, oraz wyśle za pomocą poczty elektronicznej zgłoszenie konkursowe.
2) strona internetowa Organizatora - strona internetowa pod adresem www.marketing-news.pl
3) strona internetowa Partnera - strona internetowa pod adresem www.olissimart.com

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Przedmiotem Konkursu jest zgłoszenie przez Uczestnika listu marketingowego wg standardów direct mail, zachęcającego do zakupu jednej z wybranych nagród konkursowych.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od dnia 07.12.2011 r. do dnia 28.12.2012 r. do godz. 17.00 na adres email olissima@marketing-news.pl wysłać zgloszenie konkursowe zawierające :
- imię i nazwisko Uczestnika
- tytuł „Skuteczne piękno” - ...... (należy wpisać wybrane nazwisko lub pseudonim twórcy będącego autorem opisywanej pracy).
- tekst konkursowy.

3. Uczestnicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres email) w celach marketingowych wyłącznie przez firmy Pallad Media SC, ul. Romanowicza 2/412, (30-702) Kraków i Olissima Ola Pietrucka z siedzibą w Warszawie (01-456) przy ul. Mrocznej 7/43.

4. Uczestnicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę publikowanie na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora i Partnera zgłoszonych tekstów konkursowych oraz danych zwycięzców (imię i nazwisko).

5. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie RP.

§ 3 Nagrody
1. W Konkursie nagrodami (zwane dalej „Nagrodami”) są:
1.1. biżuteria, naszyjnik autorstwa Kornelii Sus Artsus - 1 sztuka
1.2. biżuteria, kolczyki autorstwa Izabeli Żurawskiej - 1 para
1.3. biżuteria, kolczyki autorstwa Sunflower - 1 para

2. Uczestnik może wybrać o wygranie której nagrody się ubiega, przez wpisanie w tytule zgłoszenia konkursowego pseudonimu lub imienia i nazwiska twórcy wybranej biżuterii a w tekście konkursowym opisu biżuterii twórcy wybranej spośród  jego prac opublikowanych na stronach internetowych Organizatora pod adresem http://www.marketing-news.pl/olissima oraz Partnera pod adresem https://www.olissimart.com/konkursy,d32.html.


§ 4 Zasady przyznawania i sposób wydawania nagród w Konkursie
1. Nagrody będą przyznawane przez jury Konkursu (zwane dalej „Jury”) w składzie: przedstawiciel Organizatora ( współwłaściciel Pallad Media SC, ul. Romanowicza 2/412, 30-702 Kraków - Jacek Szlak) oraz przedstawiciel Partnera (właścicielka Olissima Ola Pietrucka - Aleksandra Pietrucka).

2. Spośród przesłanych propozycji listów jury wybierze 3 najciekawsze i te zostaną nagrodzone. Nagrody będą wysyłane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

3. Uczestnik zostanie poinformowany o wygraniu konkursu i zdobyciu nagrody wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu konkursowym. Organizator zwróci się wtedy również do Uczestnika o podanie danych adresowych do przesłania nagrody. Uczestnik jest zobowiązany przesłać te dane Organizatorowi w terminie nie późniejszym niż 21 dni do daty złożenia zapytania. W przypadku zmiany danych Uczestnika, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych do przesłania nagrody.

5. Nagrody są dostarczane Uczestnikom wyłącznie drogą pocztową.

6. Uczestnik nie ponosi kosztów przesłania nagrody na terenie RP.

7. Uczestnik nie może przekazać prawa do nagrody.

8. W przypadkach wykrytych działań niezgodnych z Regulaminem, przepisami prawa lub naruszeniem Regulaminu serwisu internetowego http://www.olissimart.com//konkursy,d32.html dany Uczestnik może być pomijany w procesie przyznawania nagród.    

§ 5 Reklamacje
1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamację należy zgłosić na adres Organizatora w formie pisemnej.

3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.

4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.

5. Reklamacje komisja konkursowa rozpatruje w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika który złożył reklamację niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

6. Reklamacje przesłane na inny adres, niż podany w § 6 ust. 2 nie będą podlegały rozpatrzeniu.

7. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Uczestnikowi przysługuje prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby organizatora.

§ 6 Kontakt z organizatorem. Dane osobowe Uczestników.
1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest wyłącznie w drodze poczty elektronicznej: olissima@marketing-news.pl, oraz pisemnie na adres:
Pallad Media SC, ul. Romanowicza 2/412, 30-702 Kraków .  W tytule e-mail należy napisać: „Skuteczne piękno” a przy kontakcie listowym wymagany jest dopisek „konkurs marketing-news.pl - Olissima”

2. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, adres email) wyłacznie do użytku w celach marketingowych  przez Pallad Media SC, ul. Romanowicza 2/412, 30-702 Kraków  i Olissima Ola Pietrucka z siedzibą w Warszawie (01-456) przy ul. Mrocznej 7/43.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkodę i krzywdę Uczestnika powstałą w wyniku jego własnych działań, ani za zdarzenia niezawinione przez Organizatora, lub zawinione przez zachowanie się osób trzecich, na które Organizator nie ma wpływu.