Regulamin Konkursu METAL CLAY 2013

 

 

REGULAMIN CZWARTEJ OGÓLNOPOLSKIEJ EDYCJI KONKURSU
PLAY (not only) METAL CLAY 2013


Tytuł konkursu: Antidotum na kryzys

Organizatorzy: Wytwórnia Antidotum www.wytwornia.antidotum.pl; Galeria Olissima www.olissimart.com; Noble Clay www.nobleclay.pl

Cel konkursu: Integracja projektantów biżuterii, umożliwienie nawiązania kontaktów i porównania dokonań, prezentacja różnorodności rozwiązań i gamy możliwości wynikającej z użycia różnych technik i materiałów.

Zakup materiałów:
Uczestnicy, którzy zadeklarują chęć udziału w konkursie do 12 kwietnia 2013 mają prawo do jednorazowego zakupu materiałów i narzędzi w sklepie Metal Clay (www.metalclay.pl; www.antidotum.com.pl) z rabatem w wysokości 10%. Informację taką należy przesłać wraz z zamówieniem, wpisując odpowiednią adnotację w polu „Uwagi do zamówienia”. Potwierdzenie uzyskania rabatu zostanie przesłane drogą mailową. Rabat nie łączy się ze zniżkami uzyskanymi z innego tytułu.

Założenia konkursu:
Kryzys gospodarczy wyciska swoje piętno na ludzkiej psychice. Trudności egzystencjalne, obawa o przyszłość i konieczność wprowadzenia ograniczeń… to wszystko skutecznie odbija się na naszym nastroju, niszczy zasoby optymizmu i pozbawia chęci do twórczego (i nie tylko twórczego) działania. Stajemy się drażliwi, ogarnia nas przygnębienie, nic nam się nie chce. A przecież słońce nadal świeci, drzewa są zielone i ciągle istnieje muzyka! Oderwijmy się więc na chwilę od szarej codzienności i spróbujmy znaleźć antidotum na kryzys, czyli coś co nas bawi lub – przeciwnie - wzrusza, ale sprawia, że nadal chce się żyć.

Kryteria konkursowe:
Do konkursu mogą zostać zgłoszone pojedyncze przedmioty lub zestawy (komplety), spełniające funkcję biżuterii. Oceniana będzie zręczność warsztatowa uczestnika, jakość wykonania, walory estetyczne pracy, innowacyjność formy oraz syntetyczne ujęcie tematu. Nie oceniamy wyboru tematu, a jedynie sposób jego przedstawienia.

Jury i nagrody: Organizator przewiduje wyłonienie laureata nagrody głównej, laureatów 3 wyróżnień, po jednym w każdej kategorii oraz laureata nagrody publiczności.

Nagroda główna –  2 opakowania glinki Silver Noble Clay 25g z możliwością wypalenia w Wytwórni Antidotum
prac z nich wykonanych oraz (jeśli osoba nagrodzona będzie tym zainteresowana) 4-ro godzinne szkolenie w Wytwórni Antidotum z podstaw pracy z glinkami Metal Clay, wraz z glinką Bronze Noble Clay do ćwiczeń
Wyróżnienia – po 1 opakowaniu glinki Bronze Noble Clay 220g z możliwością wypalenia w Wytwórni Antidotum
prac z nich wykonanych
Nagroda publiczności –  opakowanie glinki Copper Noble Clay 110g z możliwością wypalenia w Wytwórni Antidotum
prac z nich wykonanych
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. W jury konkursowym zasiadać będą nauczyciele Wytwórni Antidotum oraz przedstawiciele: Galerii Olissima i marki Noble Clay. Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników werdykt jury jest tajny.

Warunki udziału w konkursie: W konkursie może brać udział każda osobą, która posługuje się dowolną techniką wykonywania biżuterii. Dopuszcza się możliwość udziału w konkursie grup projektantów. W takim wypadku formularz wypełnia jedna osoba – przedstawiciel grupy, nazwiska pozostałych uczestników wpisując w polu „Uwagi dodatkowe”.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie prace (zestawy).
Autorzy prac pozostają anonimowi aż do zakończenia prac jury (wyłonienia laureatów). Z tego względu każda praca musi być opatrzona kodem (6 cyfr, cyfry niepowtarzające się). Ten sam kod należy wpisać na formularzu zgłoszeniowym oraz na druku opisu pracy. Formularz opisu stanowi integralną część projektu i będzie przedstawiony jury w czasie jego posiedzenia (prosimy o krótkie, zwięzłe opisy), natomiast formularz zgłoszeniowy powinien być dołączony do wyrobu w osobnej, zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym kodem. Odtajnienia nazwisk uczestników jury dokona po wyłonieniu zwycięskich prac.
Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie jej w podanym niżej terminie wraz z opisem i wypełnionym oraz podpisanym przez uczestnika formularzem zgłoszenia. Prace powinny zostać dostarczone w opakowaniu zapewniającym ich bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania. Do przesyłki można dołączyć płytę CD z autorskimi zdjęciami wykonanych prac, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć autora w celach promocyjnych.
W wypadku wykonania więcej niż jednej pracy (zestawu), należy wypełnić osobne formularze dla każdej pracy (zestawu) i każdej z nich nadać inny kod. Zestaw zgłaszamy na jednym formularzu.
Organizator przejmuje odpowiedzialność za nadesłane prace od chwili ich otrzymania do chwili ich odebrania/odesłania na adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kosztu użytych do wykonania materiałów, określonych w formularzu uczestnictwa (koszt odtworzeniowy). Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia prac, powstałe na skutek wad technicznych wyrobów.
Prace zostaną zwrócone autorom po zakończeniu konkursu i związanych z nim działań reklamowych. Koszt przesyłki zwrotnej Pocztą Polską (przesyłka polecona, bez zadeklarowanej wartości) pokrywa organizator.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nazwisk oraz zdjęć swoich wyrobów na stronach internetowych organizatora, w materiałach reklamowo-promocyjnych oraz w mediach, bez żadnych ograniczeń.

Harmonogram konkursu: prace powinny zostać przesłane na adres:
Antidotum Alina Tyro-Niezgoda, 00-790 Warszawa, ul. Willowa 8/10 m 37, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2013. Głosowanie publiczności w internecie na www.metalclay.pl od 30 kwietnia do 12 maja 2013. Ogłoszenie wyników konkursu 18 maja 2013 o godz. 14.00 w pracowni szkolnej organizatora, w Warszawie przy ulicy Willowej 8/10 m 37 oraz tego samego dnia w internecie na www.metalclay.pl i www.olissimart.com
Informacje na temat dodatkowych działań reklamowo-promocyjnych będą publikowane na bieżąco na www.metalclay.pl.